งานบริการของเรา

คุณสุธี ทองขาว
ตำแหน่งผู้บริหาร / CEO

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศ งานบริการ ด้านทำความสะอาด เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าและพัฒนานวัตกรรม ใหม่สู่ตลาดสากล”

พันธกิจ

“ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านบริการทาความสะอาดที่มีคุณภาพใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าเรียกใช้เราเป็นอันดับแรก”

ผลงานที่ลูกค้าไว้วางใจ

สาระความรู้